Tips och råd för stenläggning och uppbyggnad av murar

Här har vi samlat ihop information för läggningar av till exempel marksten, uppbyggnader av murar, vad man ska tänka på vid fogning och samlat ihop ett par användbara länkar.

Beställ och tag hem:

Plattor/marksten. För bästa nyansfördelning i den lagda ytan, plocka stenen stapelvis nedåt, blanda från flera pallar samtidigt. Bärlager (0-18 eller 0-45 mm), sättsand/stenmjöl (0-4 mm), fogsand (0-2 mm) och fiberduk.

Hjälpmedel du behöver:

Spade, skyffel, kratta, vattenpass, tumstock, en rätbräda, två avdragsläkt, käppar, snöre, sopkvast, vibratorplatta och ev. handslägga.

Hyr vid behov:

Markstensklipp eller vinkelslip.

1
Mät upp den yta du ska belägga. Slå ner käppar och mar- kera ytans längd och bredd med snören. Figuren till höger ger en rät vinkel. Gräv ur underlaget 20-25 cm djupt. Underlaget ska vara fast och jämnt. För garageuppfart kan du räkna med minst 50 mm tjocka plattor och för uteplatser och gångar minst 40 mm tjocklek

2
Tänk på att ytan måste ha en lutning så att regnvattnet rinner bort från huset. Cirka 20 mm per meter brukar vara lagom. Fiberduk kan användas mot rotogräs. Lägg duken på den avjämnade bädden. Grunda ytan med bärlager som vattnas, packas och jämnas till med vibratorplatta. Lägg därefter ut ett jämnt lager sättsand/stenmjöl 30 mm tjockt. Kör över ytan en gång till med vibratorplattan.

3
Lägg ut läkter i sättsanden och väg av med hjälp av vattenpass och en rätbräda. Beläggningens färdiga höjd ska vara minst 5 mm högre än omgivande mark. Vid eftervibrering sjunker beläggningen ytterligare. Kontrollera att lutningen är rätt. Dra av sättsanden med rätbrädan och ta sedan av läkten. Fyll i med sättsand där läkten legat. Var noggrann! Underlaget är beläggningens viktigaste moment.

4
Lägg första raden plattor/marksten i linje med snöret. Lägg helst ett mönster med fogförskjutningar för stabilitetens skull. Sitt på den färdiga ytan medan du arbetar. Det är viktigt att du får en 3 mm fog mellan stenarna där fogsanden ska sopas ner.

5
Fortsätt att lägga rad efter rad. Kontrolle- ra med hjälp av ett snöre eller en bräda att ytan växer lika i alla riktningar. Justera vid behov med minskad resp. ökad fog. Avsluta helst inte raderna med klippta eller halva stenar utan rama in stenbeläggningen med ett rullskift, en jämn rad hela stenar.

6
Täck den lagda ytan med fogsand som sopas ner mellan plattorna/markstenen. Borsta bort överbliven sand och kör gärna över ytan med vibratorplatta. Börja bearbetningen i kanterna och arbeta in mot mitten. Vibratorplatta skall endast an- vändas till marksten. Fyll på med ny sand och vattna ev. Alla fogar måste fyllas med sand för att ytan ska bli stark.

Det finns olika sätt att bygga murar på beroende på vad för typ av murblock man använder och hur mycket man bör gräva ut beror lite på hur hög muren ska vara.

Här nedan går vi igenom ett par tips för att bygga en lägre fristående mur och vad för verktyg man behöver.

Beställ och tag hem:

Murblock, bärlager (0-18 eller 0-45 mm) och sättsand/stenmjöl (0-4 mm). Ev tunnfogsbruk och fiberduk.

Hjälpmedel du behöver:
Spade, skyffel, kratta, vattenpass, tum- stock, en rätbräda, två avdragsläkt, käp- par, snöre, sopkvast, vibratorplatta och ev. handslägga.

Hyr vid behov:
Vinkelslip.

1
Gräv ut en 20-25 cm djup ränna, lite bredare än den tänkta muren. Fiberduk läggs ut på den avjämnade bädden.

2
Fyll med bärlagergrus, stenstorlek 0-18 eller 0-45 mm, normalt 15 cm (större djup i norra Sverige). Packa väl med en vibratorplatta.

3
Ovanpå detta lager lägger du ett tunt skikt sättsand/stenmjöl 0-4 mm. Jämna ut nivån medhjälp av sättsanden.

4
Spänn ett riktsnöre för att markera murens sträck- ning. Påbörja första skiftet något under markytan för bästa stabilitet. Lägg skift på skift till önskad höjd. Bor- sta av lös grus innan du lägger på nästa skift. Använd gärna tunnfogsbruk för att fästa blocken i varann. Ta inte för mycket fogbruk eftersom det lätt rinner ut över kanten. Det går även att lägga skiften med 1/2 eller 1/3-blocks förskjutning muren stadigare.

Fogning av plattor och marksten

Ett noggrant underarbete, plattor/marksten av hög kvalitet och ett korrekt läggningsarbete ger en hållbar beläggning som håller sig lika fin i många år. Slarva inte med den sista detaljen, fogsanden.

Fogen är en viktig delför beläggningens hålfasthetoch jämnhet. En normal fog är ca 3 mm bred. Våra markstenar och plattor tilverkas med distanser i sidorna för att säkerställa en jämn fogbredd. Distanserna sparar tid vid utläggningen och medverkar till en livslång hålbarhet. Fogen skall alltid vara fylld för att låsa markbeläggningen och motverka ogräs. Enligt AnläggningsAM A 98 ska fogsand användas. Fogsanden ska vara välgraderad med kornstorlekar mellan 0 till 2 mm.

Utförande

När stenen eller plattorna är utlagda hälls fogsanden ut över ytan. Sopa fram och tillbaka tills fogarna inte tar emot mer fogsand. Torr, säckad sand är att föredra eftersom den rinner lättare ner i fogen. Vattna ytan så att fogmaterialet packar sig eller kör över med en vibratorplatta i tillämpliga fall. Efter vibrering eftersandas ytan rikligt. Överskottet kan gärna ligga kvar några veckor innan ytan rensopas. Observera att sugande sopmaskin inte är lämpligt att använda under beläggningens första år. Spara gärna lite fogsand för att kunna fylla på vid behov. Det behövs när beläggningen börjar användas och stenarna säter sig något.

Tips mot ogräs!

Ogräs är för många ett stort irritationsmoment som kräver mycket arbete. Men det finns sätt att minimera ogräsets framfart och detta är viktigt att tänka på redan när man anlägger sin trädgårdsgång eller garage-uppfart. Här är några tips och råd kring hur du försvårar för både ogräs och myror.

Gör gångarna av marksten och plattor i trädgården så att du naturligt går på dem och därmed nöter bort eventuellt ogräs.

Efterfoga regelbundet mellan stenarna/plattorna och mellan kant och beläggning. En välfylld fog är ett bra botemedel mot ogräs.

Med Fastfog får du en hård och underhållsfri fog. Genom att fogen härdar slipper du både ogräs och myror. Fogen släpper igenom vatten och är därmed frostsäker.

Det finns även Dekorfog som är ogräshämmande och miljövänligt. Genom lågt Ph-värde skapas en dålig miljö för ogräs och myror.